1. Muzikos mokyklos moksleivis privalo būti kultūringo ir pagarbaus elgesio pavyzdžiu tiek mokykloje tiek už jos ribų.
2. Moksleiviai turi teisę:
2.1. suderinus su tėvais pasirinkti gebėjimus, interesus atitinkantį ugdymo kursą, programą, dalyko mokytoją;
2.2. nustatyta tvarka naudotis mokyklos muzikos instrumentais, biblioteka, patalpomis;
2.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
2.4. gauti lengvatas;
2.5. eksternu laikyti baigiamuosius egzaminus;
2.6. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
2.7. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
2.8. ugdytis sveikoje, saugioje, atitinkančioje higienos reikalavimus aplinkoje.
3. Moksleiviai privalo:
3.1. laikytis moksleivių elgesio taisyklių;
3.2. stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, reguliariai lankyti ugdymo kursų programose nustatytų dalykų pamokas;
3.3. saugoti ir tausoti mokyklos turtą, muzikos instrumentus;
3.4. laikytis higienos taisyklių;
3.5. aktyviai dalyvauti mokyklos koncertinėje veikloje ir kituose mokykloje ir rajone organizuojamuose kultūros renginiuose;
3.6. lankytis mokyklos salėje organizuojamuose koncertuose, netrikdyti koncertų rimties netinkamu elgesiu.
4. Moksleiviams draudžiama:
4.1. į mokyklą atsivesti pašalinius asmenis;
4.2. rūkyti ir turėti tabako, elektroninių cigarečių, vartoti svaigalus, narkotikus, psichotropines medžiagas.
5. Pažeidus moksleivių elgesio taisykles, taip pat dėl sąmoningo tyčinio nesimokymo, užsiėmimų praleidinėjimo be pateisinamos priežasties, vadovaujantis mokyklos tarybos nutarimu mokiniai šalinami iš mokyklos.