Mokyklos daina

„Kelias į muziką“

Muzika: Edvino Šablevičiaus
Žodžiai: Linos Šidlauskaitės

Smuiko rakto atrakintos, byra natos.
Jas surinkę, sudėlioję, kelią matom.
Muzikos pasaulin veda kelias šis,
Groti ir dainuoti linksmai mus visus natos išmokys.

Muziką mylėt išmokom nuo mažų dienų –
Kaip gama nuaidi juokas būryje draugų.
Muzika ir juokas – lyg geri draugai – 
Lydi mus,  gelbsti bėdoj ir lydės amžinai.

Priedainis:
Niekad nenutyla muzika krūtinėj,
Niekad nenutrūks daina.
Muziką pažinęs, muziką pamilęs,
Niekas nesiskirs su ja.

Mokyklos vizija

Muzikos mokykla – moderni, emociškai ir fiziškai saugi meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokyklos darbuotojų bendruomenę.

 

Mokyklos misija

  • Teikti vaikams ir suaugusiesiems kokybišką muzikinį išsilavinimą, atsižvelgiant į poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas.
  • Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudaryti sąlygas visiems besimokantiems atskleisti kūrybines galias, įgyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.
  • Būti svarbiu rajono kultūros, švietimo ir muzikos meno sklaidos židiniu.

Istorija

Kėdainių muzikos mokykla įsteigta 1959 m. rugpjūčio 1 d. Septynmetės mokyklos direktoriumi paskiriamas muzikos Jonas Žadeikis. Mokykla įsikūrė J. Basanavičiaus g.(buv.Tarybinės Armijos g.) 15/1. Pirmieji mokytojai – Vaclovas Šablevičius, Izolina Andriukaitytė, Bela Mironova, Stanislovas Chockevičius. Violeta Žadeikienė. Mokiniai mokomi groti fortepijonu, smuiku, akordeonu. 1962 m. pavasarį išleidžiama pirmoji Kėdainių muzikos mokyklos absolventų laida.

1981 m. mokykla persikėlė į naujas, erdvesnes patalpas Didžiojoje g. Čia mokiniai toliau mokomi daugybės muzikos specialybių – fortepijono, akordeono, liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, lumzdelio, skudučių, skrabalų), pučiamųjų instrumentų (triūbos, trombono, fleitos, trimito, klarneto, saksofono, valtornos), styginių instrumentų (smuiko, violončelės, gitaros), kitų dalykų. Taip pat mokoma solfedžio, muzikos istorijos.

1995 m. atidarytas Ankstyvojo ugdymo skyrius, į kurį buvo priimti trisdešimt keturi 3–6 metų vaikai.

 

Mokykla įgyvendina ilgalaikes meninio ugdymo programas, t. y. iki 4 metų trukmės ankstyvojo meninio ugdymo, 3 metų trukmės pradinio muzikinio ugdymo, 4 metų trukmės pagrindinio muzikinio ugdymo, 1–3 metų trukmės išplėstinio muzikinio ugdymo ir 1–4 metų trukmės muzikos mėgėjų ugdymo programas.

Mokykloje įgyvendinamos neformaliosios trumpalaikės švietimo programos vaikams ir suaugusiesiems:
– nuo 2014 m. veikianti dainavimo studija mokyklinio amžiaus vaikams;

– nuo 2014 m. rudens įsteigta suaugusiųjų muzikinės raiškos programa;

– nuo 2015 m. veiklą atnaujino baleto studija mokyklinio amžiaus vaikams.

 

Nuo 2017 mokykloje veiklą pradėjo džiazinio muzikavimo programa.

2019-ųjų rudenį startavo programa „Muzika visiems”, skirta specialiųjų poreikių vaikų (turinčių autizmo spektro, emocinių-elgesio sutrikimų) ugdymui muzikos pagalba.